1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w powyższym formularzu jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 34.

2. Jestem świadoma/y, że podanie powyższych danych jest dobrowolne, a także, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i otrzymania ich kopii oraz, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

3. Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Celem przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu oraz cele archiwizacyjne.

5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

6. Podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu lub do momentu odwołania zgody, a po tym terminie tylko w przypadku gdy tak będzie wynikało z przepisów prawa.

7. Dostęp do przekazanych danych osobowych mogą uzyskać następujące kategorie odbiorców: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora oraz podmioty z Grupy Carlsberg, a także podmioty zewnętrzne działające na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. W przypadku, gdy byłoby to niezbędne i uzasadnione podane dane osobowe mogą być przesyłane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein Norwegia lub Szwajcaria) lub organizacji międzynarodowej, taki przesył będzie odbywał się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami.

10. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Akceptacja poniższych zgód jest wymagana do wysłania formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz w celach archiwizacyjnych.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne dla celów udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Akceptacja poniższych zgód jest opcjonalna i nie jest wymagana do wysłania formularza:

Wyrażam zgodę na używanie moich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. smartfon, komputer, telefon) dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne przez podmioty z grupy Carlsberg.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa, podanych przeze mnie danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych Carlsberg Polska.