Klauzula informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu kontaktowym jest Carlsberg Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 34 („Carlsberg Polska”).
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Carlsberg Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem daneosobowe@carlsberg.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem: Dział Prawny, Carlsberg Polska, ul. Krakowiaków 34, 02-135 Warszawa.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie, rozpatrzenia reklamacji lub wyjaśnienia innych nieprawidłowości, które zostały zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Carlsberg Polska polegający na realizacji powyższych celów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa. Ponadto, mogą być udostępniane spółkom należącym do grupy kapitałowej Carlsberg Breweries A/S z siedzibą w Kopenhadze („Grupa Carlsberg”), a także podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Carlsberg Polska, w szczególności audytorom, ubezpieczycielom, dostawcom usług IT, a także doradcom świadczącym usługi prawne, podatkowe i konsultingowe.
 5. Carlsberg Polska może przekazywać Państwa dane osobowe do podmiotów przetwarzających spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie decyzji Komisji w sprawie adekwatności ochrony, wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych. Prosimy o kontakt, w celu uzyskania dostępu do kopii informacji o środkach bezpieczeństwa, które stosujemy w odniesieniu do przekazywania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do momentu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. usunięcia danych osobowych,
  6. przenoszenia danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
 8. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowych skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na udzielenie odpowiedzi na zapytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego.

* Pola obowiązkowe, których uzupełnienie jest niezbędne do wysłania formularza kontaktowego.